Có 1 kết quả:

zhuō yú yán cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be unable to express oneself clearly (idiom)