Có 1 kết quả:

zhuō pǔ

1/1

zhuō pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) austere
(2) humble