Có 1 kết quả:

zhuō sè

1/1

zhuō sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clumsy and incomprehensible
(2) botched writing