Có 1 kết quả:

zhuō zhí

1/1

zhuō zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

simple and frank