Có 1 kết quả:

zhuō bǐ

1/1

zhuō bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) my clumsy writing (humble expr.)
(2) my humble pen