Có 1 kết quả:

zhuō jīng

1/1

zhuō jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

my wife (humble)