Có 1 kết quả:

zhuō zhù

1/1

zhuō zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) my unworthy writing (humble expr.)
(2) my worthless manuscript