Có 1 kết quả:

zhuō jiàn

1/1

zhuō jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

my unworthy opinion (humble expr.)