Có 1 kết quả:

pàn qì

1/1

pàn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abandon
(2) to discard
(3) to throw away