Có 1 kết quả:

pàn sǐ

1/1

pàn sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to risk one's life