Có 1 kết quả:

pàn cái

1/1

pàn cái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make rash speculations