Có 1 kết quả:

zhāo rén xǐ huan

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) charming
(2) attractive
(3) delightful