Có 1 kết quả:

zhāo bīng ㄓㄠ ㄅㄧㄥ

1/1

zhāo bīng ㄓㄠ ㄅㄧㄥ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to recruit soldiers

Một số bài thơ có sử dụng