Có 1 kết quả:

zhāo huàn

1/1

zhāo huàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to call
(2) to summon