Có 1 kết quả:

zhāo shāng

1/1

zhāo shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seek investment or funding
(2) investment promotion