Có 1 kết quả:

zhāo ān

1/1

zhāo ān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to enlist enemy or rebel soldiers by offering amnesty

Một số bài thơ có sử dụng