Có 1 kết quả:

zhāo zhǎn

1/1

zhāo zhǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flutter
(2) to sway