Có 1 kết quả:

zhāo shì

1/1

zhāo shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) style
(2) manner