Có 1 kết quả:

zhāo dài huì

1/1

zhāo dài huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reception
(2) CL:個|个[ge4],次[ci4]