Có 1 kết quả:

zhāo dài yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) usher
(2) greeter