Có 1 kết quả:

zhāo dài suǒ

1/1

zhāo dài suǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guest house
(2) small hotel