Có 1 kết quả:

zhāo dài huì ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) reception
(2) CL:個|个[ge4],次[ci4]