Có 1 kết quả:

zhāo yuàn

1/1

zhāo yuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to arouse animosity