Có 1 kết quả:

zhāo rě

1/1

zhāo rě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to provoke
(2) to tease