Có 1 kết quả:

zhāo tóu biāo ㄓㄠ ㄊㄡˊ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bid inviting and bid offering
(2) bidding
(3) auction