Có 1 kết quả:

zhāo lǎn

1/1

zhāo lǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to attract (customers)
(2) to drum up (trade)