Có 1 kết quả:

zhāo yáo

1/1

zhāo yáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to act ostentatiously
(2) to brag
(3) to show off