Có 1 kết quả:

zhāo yáo guò shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to parade oneself ostentatiously about town (idiom)