Có 1 kết quả:

zhāo lǎn shēng yi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to advertise
(2) to solicit business