Có 1 kết quả:

zhāo lái

1/1

zhāo lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to attract
(2) to incur