Có 1 kết quả:

zhāo jià

1/1

zhāo jià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to resist
(2) to ward off
(3) to hold one's own
(4) to receive guests