Có 1 kết quả:

zhāo fǎ

1/1

zhāo fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) move
(2) method of use
(3) trick for success