Có 1 kết quả:

zhāo cháo xiè

1/1

zhāo cháo xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fiddler crab (genus Uca)