Có 1 kết quả:

zhāo zāi rě huò

1/1

Từ điển Trung-Anh

to invite disaster