Có 1 kết quả:

zhāo zāi rě huò ㄓㄠ ㄗㄞ ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to invite disaster