Có 1 kết quả:

zhāo pai

1/1

zhāo pai

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) signboard
(2) shop sign
(3) reputation of a business