Có 1 kết quả:

zhāo pái zhǐ ㄓㄠ ㄆㄞˊ ㄓˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) label
(2) sticker