Có 1 kết quả:

zhāo pái zhǐ

1/1

zhāo pái zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) label
(2) sticker