Có 1 kết quả:

zhāo pái cài

1/1

zhāo pái cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) signature dish
(2) a restaurant’s most famous dish