Có 1 kết quả:

zhāo shēng

1/1

zhāo shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enroll new students
(2) to get students