Có 1 kết quả:

zhāo zū

1/1

zhāo zū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a house or room) to be for rent