Có 1 kết quả:

zhāo pìn huì ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) recruitment meeting
(2) job fair