Có 1 kết quả:

zhāo pìn huì

1/1

zhāo pìn huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) recruitment meeting
(2) job fair