Có 1 kết quả:

zhāo pìn zhě

1/1

zhāo pìn zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prospective employer
(2) person advertising a job
(3) recruiter