Có 1 kết quả:

zhāo zhì

1/1

zhāo zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recruit (followers)
(2) to scout for (talent etc)
(3) to incur
(4) to lead to

Một số bài thơ có sử dụng