Có 1 kết quả:

zhāo rèn

1/1

zhāo rèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to confess