Có 1 kết quả:

zhāo qǐng ㄓㄠ ㄑㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to recruit
(2) to take on (an employee)