Có 1 kết quả:

zhāo rèn ㄓㄠ ㄖㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to confess