Có 1 kết quả:

zhāo yòu ㄓㄠ ㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to invite
(2) to recruit
(3) to attract
(4) to entice