Có 1 kết quả:

zhāo cái

1/1

zhāo cái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. inviting wealth
(2) We wish you success and riches (cf idiom 招財進寶|招财进宝[zhao1 cai2 jin4 bao3])