Có 1 kết quả:

zhāo xián nà shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

invite the talented and call the valorous (idiom); to recruit talent