Có 1 kết quả:

zhāo tiē ㄓㄠ ㄊㄧㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) poster
(2) placard
(3) bill