Có 1 kết quả:

zhāo tiē

1/1

zhāo tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poster
(2) placard
(3) bill