Có 1 kết quả:

zhāo tiē huà

1/1

zhāo tiē huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

picture poster (for advertising or propaganda)